Đảng ủy VATM: ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quý II năm 2015