Đảng ủy VATM: Công bố Quyết định chỉ định tăng thêm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020