Đảng ủy VATM tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19