Đảng ủy VATM tăng cường chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp