Đảng ủy VATM: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19