Đảng ủy VATM tham dự Hội nghị công tác Đảng Bộ Giao thông Vận tải năm 2019