Đảng ủy VATM: Tham gia Hội nghị giao ban quý Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải