Đảng uỷ VATM tham gia Hội nghị Giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị