Đảng ủy VATM tích cực triển khai, thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên