Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Chương trình giáo dục truyền thống