Đảng ủy VATM: Tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII