Đảng ủy VATM: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XI, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025