Đảng ủy VATM: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025