Đảng ủy VATM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng