Đảng ủy VATM: Tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng