Đảng ủy VATM tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2018