Đảng ủy VATM tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 2018