Đảng ủy VATM: Triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Chuyên đề năm 2021