Đoàn Thanh niên AIS ra quân hưởng ứng “Ngày môi trường Thế giới”