Đội Văn nghệ Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018