Gần 1000 cán bộ, đảng viên Đảng bộ TCT Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quan triệt Nghị quyết TW6 khóa XIII