Hai chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức chương trình sinh hoạt về nguồn