Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 12 và Tổng kết công tác Đảng năm 2017