Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ Năm khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020