Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ 2015- 2020