Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm