Hội nghị BCH Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay VN khóa VI (Kỳ họp thứ 17)