Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 10, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017