Hội nghị chuyên đề tại Đảng bộ Công ty Quản lý bay Miền nam