Hội nghị đánh giá việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng của các chi bộ