Hội nghị lần thứ Sáu của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa VII