Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp tại Công ty Quản lý bay miền Trung