Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và kiểm điểm năm 2020 của Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không