Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và kiểm điểm năm 2021 của Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không