Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ Cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp Ủy trong Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải.