Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Bảo đảm kỹ thuật - Đảng bộ cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không