Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Tổng hợp Văn phòng Tổng công ty