Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ tham mưu, giúp việc cấp uỷ