Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị của khu vực phía Bắc