Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII