Khen thưởng Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2011.