Lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới: Hơn 90% học viên đạt kết quả khá giỏi