Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng: 70% học viên đạt kết quả khá giỏi