Lớp Đối tượng kết nạp Đảng: Trên 80% đạt kết quả khá giỏi