Một hình thức sinh hoạt, học tập ngoại khóa của Chi bộ Đảng tại “địa chỉ đỏ”