Nghị quyết về nâng cao công tác tư tưởng nhằm tăng cường đấu tranh và xử lý có hiệu quả các thông tin giả, sai sự thật