Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI tại Công ty Quản lý bay miền Trung