Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo tuyệt đối an toàn bay