Tham luận về vấn đề "Giáo dục" tại Đại hội Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung lần thứ VI