Thành lập Chi bộ Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay